Priprave na tekmovanja iz matematike in geografije

Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija
Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija
Naravoslovje in matematika
Priprave na tekmovanja iz matematike in geografije
Cilji aktivnosti
MTEMATIKA IN GEOGRAFIJA
Širiti in poglabljati vsebine, ki jih obravnavamo v sklopu učnega načrta.
Razvijati matematično mišljenje in zmožnosti posploševanja, krepijo zmožnost matematičnega mišljenja za reševanje geografskih problemov.
Razvijati sistematičnost, natančnost, vztrajnost in urejenost pri delu.
Razvijati sposobnost za samostojno delo.
Uvrstitev na čim višjo stopnjo tekmovanja.
Možnost sodelovanja na mednarodnih tekmovanjih.
Sposobnost branja in razumevanja strokovnih vsebin, uporaba ustreznih pripomočkov v tuji literaturi in reševanje nalog v angleškem jeziku.
Suverena uporaba IKT orodij.
Krajši opis
Od septembra do konca maja na šoli potekajo priprave na tekmovanja iz matematike in geografije. Z dijaki obravnavamo vsebine, ki so sestavni del vsebinskega programa tekmovanj srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja (https://www.dmfa.si/tekmovanja/MaSSA/VsebinskiProgram.aspx) in razpisane vsebine za tekoče leto pri geografiji (https://www.zrss.si/ucilna-zidana/tekmovanja/tekmovanje-iz-znanja-geografije-za-os-in-ss). Priprave so namenjene dijakom, ki jih zanimata matematika in geografija in bodo sodelovali na tekmovanjih iz znanja. Hkrati želimo s temi pripravami odkrivati za matematiko nadarjene dijake in poskrbeti za popularizacijo matematike. V ospredju je problemsko učenje, samostojnost pri delu, reševanje zahtevnejših nalog in problemov. Najbolj nadarjenim dijakom omogočimo sodelovanje na pripravah na mednarodno matematično olimpijado, ki potekajo na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, in s tem sodelovanje na mednarodnih tekmovanjih.
Začetek aktivnosti:
18.9.2018
Konec aktivnosti:
31.5.2019
Kraj in naslov izvajanja:
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
60
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
90
Število dijakov z individualiziranim načrtom:
10
Odgovorni mentor
Simona VREŠ
Sodelujoči mentorji
Mojca KREBS
Darinka FURMAN