Priprave na tekmovanja iz matematike in geografije

Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija
Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija
Priprave na tekmovanja iz matematike in geografije
Področje
Naravoslovje in matematika
Podpodročja
Geografija, Matematika
Opis aktivnosti
Od septembra do konca maja na šoli potekajo priprave na tekmovanja iz matematike in geografije. Z dijaki obravnavamo vsebine, ki so sestavni del vsebinskega programa tekmovanj srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja (https://www.dmfa.si/tekmovanja/MaSSA/VsebinskiProgram.aspx) in razpisane vsebine za tekoče leto pri geografiji (https://www.zrss.si/ucilna-zidana/tekmovanja/tekmovanje-iz-znanja-geografije-za-os-in-ss). Priprave so namenjene dijakom, ki jih zanimata matematika in geografija in bodo sodelovali na tekmovanjih iz znanja. Hkrati želimo s temi pripravami odkrivati za matematiko nadarjene dijake in poskrbeti za popularizacijo matematike. V ospredju je problemsko učenje, samostojnost pri delu, reševanje zahtevnejših nalog in problemov. Najbolj nadarjenim dijakom omogočimo sodelovanje na pripravah na mednarodno matematično olimpijado, ki potekajo na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, in s tem sodelovanje na mednarodnih tekmovanjih.
Cilji aktivnosti
MTEMATIKA IN GEOGRAFIJA
Širiti in poglabljati vsebine, ki jih obravnavamo v sklopu učnega načrta.
Razvijati matematično mišljenje in zmožnosti posploševanja, krepijo zmožnost matematičnega mišljenja za reševanje geografskih problemov.
Razvijati sistematičnost, natančnost, vztrajnost in urejenost pri delu.
Razvijati sposobnost za samostojno delo.
Uvrstitev na čim višjo stopnjo tekmovanja.
Možnost sodelovanja na mednarodnih tekmovanjih.
Sposobnost branja in razumevanja strokovnih vsebin, uporaba ustreznih pripomočkov v tuji literaturi in reševanje nalog v angleškem jeziku.
Suverena uporaba IKT orodij.
Oblike dela
Predavanja, Delavnice, Priprave na tekmovanja iz znanj, Terensko delo pri geografiji.
Način izvedbe
Reševanje tekmovalnih nalog pri matematiki in geografiji.
Udeležba na pripravah na Mednarodno matematićno olimpijado na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani (10 predavanj v popoldanskem času).
6 predavanj vsebin na šoli, ki jih bosta izvedla naša bivša dijaka – olimpijca.
Sodelovanje na tekmovanju srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja in geografije.
V primeru uvrsitve sodelovanje dijakov na mednarodnih tekmovanjih iz matematike in geografije.
Rok prijave za dijake:
18.9.2018
Začetek aktivnosti:
18.9.2018
Konec aktivnosti:
31.5.2019
Kraj in naslov izvajanja:
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
60
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
90
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
10
Odgovorni mentor
Simona VREŠ
Sodelujoči mentorji
Mojca KREBS
Darinka FURMAN