Soba pobega

Gimnazija Novo mesto
Gimnazija Novo mesto
Soba pobega
Področje
Naravoslovje in matematika
Podpodročja
Biologija, Ekologija, Geografija, Fizika, Kemija, Matematika, Dediščina (kulturna in naravna), Mediji in javno komuniciranje, Psihologija, Zgodovina, Elektrotehnika, Računalniške in nove tehnologije, Glasba, Likovna umetnost in oblikovanje, Ekipno sodelovanje in osebna komunikacija, Inovativnost in podjetnost, Kritično mišljenje in (med)kulturna zavest, Spoznavanje raziskovalnih metod, Učenje učenja, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov, /
Opis aktivnosti
Soba pobega je vrsta detektivske in pustolovske igre, ki poteka v določenem prostoru. Šolski mentorji bomo v sodelovanju z dijaki ustvarili sobo pobega v starem mestnem jedru.
Skozi različne dejavnosti želimo celostno razvijati kompetenco podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem. Aktivnost je namenjena vključevanju dijakov v sooblikovanje utripa v starem mestnem jedru. Skozi izvedbo dejavnosti bodo aktivno sodelovali z lokalno skupnostjo pri oblikovanju turistične ponudbe.
S pomočjo ugank, predmetov, skritih namigov bodo ustvarili sobo pobegov, ki bo na zanimiv način povezovala zanimivosti Novega mesta z okolico in Gimnazije Novo mesto. Soba bo lahko turistične ponudbe Novega mesta.
Cilji aktivnosti
• idejna zasnova in izvedba detektivsko pustolovske igre.
• priprava turistične ponudbe,
• pridobivanje in razvijanje izkustvenih projektnih znanj in spretnosti, ki dijaku omogočajo aktivno delovanje v lokalni skupnosti,
• razvijanje komunikacijske in predstavitvene spretnosti,
• razvijanje spretnosti vodenja in sodelovanja v skupini,
• načrtno in sistematično izkustveno učenje, pri katerem ima dijak aktivno vlogo v procesu izgradnje lastnega znanja in usposobljenosti,
• razvijanje kompetenc, ki omogočajo učinkovitejše reševanje problemskih situacij.
Oblike dela
Delavnice, Tabor ali poletna/zimska šola, Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni), /
Način izvedbe
• Pri razvijanju ugank: 1 x tedensko 2–4 šolske ure
• Pri oblikovanju turistične ponudbe: Aktivni podjetniški vikendi
• Pri postavitvi sobe pobega: tedenski tabor.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki šole izvajalke
Rok prijave za dijake:
1.10.2018
Začetek aktivnosti:
1.10.2018
Konec aktivnosti:
21.6.2019
Kraj in naslov izvajanja:
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
105
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
15
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
15
Odgovorni mentor
mag. Branka Klemenčič
Sodelujoči mentorji
Blaž Zabret
Miha Hadl
Tanja Gačnik
Nevenka Malnarič Brulc
Janez Gorenc