Razmišljam, iščem, (se) razvijam

Gimnazija Novo mesto
Gimnazija Novo mesto
Naravoslovje in matematika
Razmišljam, iščem, (se) razvijam
Cilji aktivnosti
• usposobiti dijaka za identifikacijo lastnih potencialov v procesu prepoznavanja in reševanja problemov v projektih ali raziskavah, kar vključuje načrtovanje, izpeljavo in kritično vrednotenje lastnih dosežkov;
• pridobivanje in razvijanje izkustvenih projektnih znanj in spretnosti,
• načrtno in sistematično izkustveno učenje, pri katerem ima dijak aktivno vlogo v procesu izgradnje lastnega znanja in usposobljenosti;
• razvijanje kompetenc, ki mu omogočajo učinkovitejše reševanje problemskih situacij;
• razvijanje zmožnosti uporabe različnih strategij, metod in tehnik učenja ter pristopa k raziskovalnemu delu, spretnosti dela v skupini, komunikacijske in predstavitvene spretnosti.
Krajši opis
Pri naravoslovnih predmetih usmerjamo mlade v raziskovalno delo, da dopolnijo in nadgradijo v šoli pridobljeno znanje, mu dodajo praktično vrednost, se naučijo kritičnega, inovativnega in ustvarjalnega razmišljanja ter vzpostavijo sodelovanje med mladimi raziskovalci, izobraževalnimi ustanovami in podjetji. Hkrati jim omogočimo, da predstavijo svoje delo na tekmovanjih ali srečanjih na šolski, področni, državni ali mednarodni ravni.
Namen aktivnosti je usposobiti dijaka za identifikacijo lastnih potencialov v procesu prepoznavanja in reševanja problemov v projektih ali raziskavah, kar vključuje načrtovanje, izpeljavo in kritično vrednotenje lastnih dosežkov. Je izrazito usmerjeno v pridobivanje in razvijanje izkustvenih projektnih znanj in spretnosti, ki dijaku omogočajo aktivno delovanje v lokalnih skupnostih. Naučijo se timskega dela, si utrdijo zaupanje vase in razvijajo kritično mišljenje.
Začetek aktivnosti:
1.10.2018
Konec aktivnosti:
13.5.2019
Kraj in naslov izvajanja:
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
105
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
23
Število dijakov z individualiziranim načrtom:
23
Odgovorni mentor
mag. Branka Klemenčič
Sodelujoči mentorji
Janja Pust
Tanja Gačnik
Jernej Ban
Katarina Sluga
Tatjana Bartolj