Razmišljam, iščem, (se) razvijam

Gimnazija Novo mesto
Gimnazija Novo mesto
Razmišljam, iščem, (se) razvijam
Področje
Naravoslovje in matematika
Podpodročja
Biologija, Ekologija, Kemija, Matematika, Tuj jezik, Inovativnost in podjetnost, Kritično mišljenje in (med)kulturna zavest, Spoznavanje raziskovalnih metod, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov, /
Opis aktivnosti
Pri naravoslovnih predmetih usmerjamo mlade v raziskovalno delo, da dopolnijo in nadgradijo v šoli pridobljeno znanje, mu dodajo praktično vrednost, se naučijo kritičnega, inovativnega in ustvarjalnega razmišljanja ter vzpostavijo sodelovanje med mladimi raziskovalci, izobraževalnimi ustanovami in podjetji. Hkrati jim omogočimo, da predstavijo svoje delo na tekmovanjih ali srečanjih na šolski, področni, državni ali mednarodni ravni.
Namen aktivnosti je usposobiti dijaka za identifikacijo lastnih potencialov v procesu prepoznavanja in reševanja problemov v projektih ali raziskavah, kar vključuje načrtovanje, izpeljavo in kritično vrednotenje lastnih dosežkov. Je izrazito usmerjeno v pridobivanje in razvijanje izkustvenih projektnih znanj in spretnosti, ki dijaku omogočajo aktivno delovanje v lokalnih skupnostih. Naučijo se timskega dela, si utrdijo zaupanje vase in razvijajo kritično mišljenje.
Cilji aktivnosti
• usposobiti dijaka za identifikacijo lastnih potencialov v procesu prepoznavanja in reševanja problemov v projektih ali raziskavah, kar vključuje načrtovanje, izpeljavo in kritično vrednotenje lastnih dosežkov;
• pridobivanje in razvijanje izkustvenih projektnih znanj in spretnosti,
• načrtno in sistematično izkustveno učenje, pri katerem ima dijak aktivno vlogo v procesu izgradnje lastnega znanja in usposobljenosti;
• razvijanje kompetenc, ki mu omogočajo učinkovitejše reševanje problemskih situacij;
• razvijanje zmožnosti uporabe različnih strategij, metod in tehnik učenja ter pristopa k raziskovalnemu delu, spretnosti dela v skupini, komunikacijske in predstavitvene spretnosti.
Oblike dela
Delavnice, Tabor ali poletna/zimska šola, Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni), • Delo z viri • Delo v skupinah • Načrtovanje eksperimentalnega dela • Izvedba raziskovalnega dela • Pisanje naloge • Priprava predstavitve in predstavitev
Način izvedbe
Tekom leta, odvisno od teme raziskovalne naloge.
• Dijaki opravijo v povprečju 60 ur samostojnega laboratorijskega dela (nekaj v partnerski organizaciji, nekaj ur v šolskih laboratorijih)
• Za pisanje naloge v povprečju opravijo 35 ur.
• Pripravo predstavitve, predstavitev in zagovor laboratorijskega dela opravijo v povprečju 10 ur.
• Če se odločijo za pripravo znanstvenega prispevka za objavo v revijah (Proteus, Kemija v šoli), opravijo v povprečju 10 ur.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki šole izvajalke
Rok prijave za dijake:
1.10.2018
Začetek aktivnosti:
1.10.2018
Konec aktivnosti:
13.5.2019
Kraj in naslov izvajanja:
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
105
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
23
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
23
Odgovorni mentor
mag. Branka Klemenčič
Sodelujoči mentorji
Janja Pust
Tanja Gačnik
Jernej Ban
Katarina Sluga
Tatjana Bartolj