Naravoslov´c

Gimnazija Novo mesto
Gimnazija Novo mesto
Naravoslov´c
Področje
Naravoslovje in matematika
Podpodročja
Biologija, Fizika, Kemija, Matematika, Tuj jezik, Računalniške in nove tehnologije, Spoznavanje raziskovalnih metod, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov, /
Opis aktivnosti
Od oktobra do konca maja na šoli potekajo vsebinske priprave iz področja biologije, fizike, kemije in matematike. Z uporabo različnih aktivnih metod in oblik dela dijaki osvojijo znanja in veščine, potrebne za delo v timu, kot je to značilno za mednarodno naravoslovno olimpijado (EUSO). Skozi različne dejavnosti se urijo v skupinskem sodelovalnem delu pri reševanju različnih avtentičnih izzivov, predvsem s preteklih olimpijad.
Vsebinske priprave zajemajo predvsem pregledno, z razumevanjem podprto znanje 1. in 2. letnika fizike, kemije, biologije in matematike.
Dijaki imajo priložnost razvijati eksperimentalne veščine pri uporabi različnih laboratorijskih metod, značilnih za naravoslovje.
Cilji aktivnosti
• Razvijanje eksperimentalnih veščin pri uporabi različnih laboratorijskih metod.
• Vsebinske priprave iz področja biologije, fizike, kemije in matematike (vsebinske priprave so vezane na vsebine, ki presegajo cilje UN za programe splošne gimnazije)
• Razvijanje kompetenc, ki omogočajo učinkovitejše reševanje problemskih situacij.
• Razvijanje spretnosti dela v skupini.
• Pridobivanje in razvijanje izkustvenih znanj in spretnosti, ki dijaku omogočajo kritično vrednotenje in sklepanje.
• Spoznavanje dela raziskovalcev.
Oblike dela
Predavanja, Delavnice, Priprave na tekmovanja iz znanj, /
Način izvedbe
• 1 x tedensko 1-2 šolski uri (do šolskega tekmovanja iz znanja naravoslovja)
• 1 x mesečno 4 šolske ure laboratorijskega dela (tekom leta)
• Intenzivne priprave na državno tekmovanje iz naravoslovja (strjene oblike dela, individualno delo)
• Od januarja do maja delo z najuspešnejšimi dijaki na državnem tekmovanju iz naravoslovja 30 ur (2 do 3 ure na teden).
Rok prijave za dijake:
1.10.2018
Začetek aktivnosti:
1.10.2018
Konec aktivnosti:
13.5.2019
Kraj in naslov izvajanja:
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
110
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
20
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
6
Odgovorni mentor
mag. Branka Klemenčič
Sodelujoči mentorji
Tatjana Durmič
Blaž Zabret