Kemik.si

Gimnazija Novo mesto
Gimnazija Novo mesto
Naravoslovje in matematika
Kemik.si
Cilji aktivnosti
• seznanitev z vsebinami, ki presegajo UN za kemijo v gimnazijah;
• načrtno in sistematično izkustveno učenje, pri katerem ima dijak aktivno vlogo v procesu izgradnje lastnega znanja in usposobljenosti;
• razvijanje področja nadarjenosti z aktivnim sodelovanjem na strokovnih predavanjih in dejavnostih v okviru aktivnosti;
• vzpostavitev medvrstniškega učenja (dijaki, ki se udeležijo priprav na FKKT, pripravijo tematska predavanja in vaje za mlajše dijake);
• sodelovanje z ostalimi nadarjenimi dijaki pri organizaciji in izvedbi dogodkov (strokovna predavanja, intervjuji z gosti raziskovalci …);
• razvijanje kompetenc, ki mu omogočajo učinkovitejše reševanje problemskih situacij.
Krajši opis
Dejavnost se bo izvajala ločeno po skupinah za dijake 1., 2., 3. in 4. letnika. Nekatere aktivnosti bodo skupne vsem dijakom.
Vsebinske priprave bodo zajemale predvsem:
- dodatne vsebine iz kemije, ki so potrebne za uspešno udeležbo na različnih državnih in mednarodnih tekmovanjih;
- dodatne vsebine iz kemije, ki so potrebne za uspešno nadaljnjo študijsko pot naravoslovnih študijev;
- dodatne vsebine iz učnega načrta za kemijo, ki jih šola ne ponuja kot izbirne predmete v drugem in tretjem letniku.
Organizirali bomo različna izbirna tematska predavanja in eksperimentalne delavnice.
Najuspešnejšim dijakom bomo omogočili priprave na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani.
Sodelovali bomo na aktualnih razpisih s področja naravoslovja.
Začetek aktivnosti:
1.10.2018
Konec aktivnosti:
13.5.2019
Kraj in naslov izvajanja:
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
55
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
100
Število dijakov z individualiziranim načrtom:
25
Odgovorni mentor
mag. Branka Klemenčič
Sodelujoči mentorji
Janja Pust
Marinka Kovač
Katarina Sluga