Kemik.si

Gimnazija Novo mesto
Gimnazija Novo mesto
Kemik.si
Področje
Naravoslovje in matematika
Podpodročja
Kemija, Inovativnost in podjetnost, Kritično mišljenje in (med)kulturna zavest, Spoznavanje raziskovalnih metod, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov, /
Opis aktivnosti
Dejavnost se bo izvajala ločeno po skupinah za dijake 1., 2., 3. in 4. letnika. Nekatere aktivnosti bodo skupne vsem dijakom.
Vsebinske priprave bodo zajemale predvsem:
- dodatne vsebine iz kemije, ki so potrebne za uspešno udeležbo na različnih državnih in mednarodnih tekmovanjih;
- dodatne vsebine iz kemije, ki so potrebne za uspešno nadaljnjo študijsko pot naravoslovnih študijev;
- dodatne vsebine iz učnega načrta za kemijo, ki jih šola ne ponuja kot izbirne predmete v drugem in tretjem letniku.
Organizirali bomo različna izbirna tematska predavanja in eksperimentalne delavnice.
Najuspešnejšim dijakom bomo omogočili priprave na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani.
Sodelovali bomo na aktualnih razpisih s področja naravoslovja.
Cilji aktivnosti
• seznanitev z vsebinami, ki presegajo UN za kemijo v gimnazijah;
• načrtno in sistematično izkustveno učenje, pri katerem ima dijak aktivno vlogo v procesu izgradnje lastnega znanja in usposobljenosti;
• razvijanje področja nadarjenosti z aktivnim sodelovanjem na strokovnih predavanjih in dejavnostih v okviru aktivnosti;
• vzpostavitev medvrstniškega učenja (dijaki, ki se udeležijo priprav na FKKT, pripravijo tematska predavanja in vaje za mlajše dijake);
• sodelovanje z ostalimi nadarjenimi dijaki pri organizaciji in izvedbi dogodkov (strokovna predavanja, intervjuji z gosti raziskovalci …);
• razvijanje kompetenc, ki mu omogočajo učinkovitejše reševanje problemskih situacij.
Oblike dela
Predavanja, Delavnice, Priprave na tekmovanja iz znanj, Obrnjeno učenje s pomočjo spletne učilnice.
Način izvedbe
1 x tedensko od 1 do 4 šolske ure (odvisno od aktivnosti)
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki šole izvajalke
Rok prijave za dijake:
1.10.2018
Začetek aktivnosti:
1.10.2018
Konec aktivnosti:
13.5.2019
Kraj in naslov izvajanja:
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
55
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
100
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
25
Odgovorni mentor
mag. Branka Klemenčič
Sodelujoči mentorji
Janja Pust
Marinka Kovač
Katarina Sluga