Sodobna umetnost - Izziv in+ali provokacija!?

Profesorji Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru
Profesorji Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru
Sodobna umetnost - Izziv in+ali provokacija!?
Področje
Umetnost
Podpodročja
Ekologija, Dediščina (kulturna in naravna), Filozofija, Mediji in javno komuniciranje, Umetnostna zgodovina, Računalniške in nove tehnologije, Film, Fotografija, Glasba, Likovna umetnost in oblikovanje, Literarna umetnost, Inovativnost in podjetnost, Kritično mišljenje in (med)kulturna zavest, Retorika in predstavitve, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov
Opis aktivnosti
Delavnice so namenjene dijakom, ki jih zanima likovno ustvarjanje, različne oblike likovnega izražanja in sodobni konceptualni pristopi v likovni umetnosti (inštalacija, performans, besedna umetnost, video, fotografija….). Pod vodstvom mentorjev s področja likovne umetnosti bodo dijaki spoznavali raznolike pristope v sodobni likovni umetnosti, raziskovali izrazne možnosti in se izrazili skozi poljuben umetniški pristop na določeno temo.
Delavnica bo temeljila na sproščenem, diskutabilnem pristopu, kjer bodo dijaki lahko izražali svoje misli, poglede. Skozi princip pro et contra bomo razpravljali o izzivih sodobne likovne umetnosti, njene sporočilnosti, provokacije ipd.
Dijaki bodo na svoj izviren način izrazili svoj odnos glede problematike, ki jih zanima, nagovarja itd. Pri tem bodo upoštevali in uporabili sodobne oblike likovnih praks.
Cilji aktivnosti
Udeleženci:
- se seznanijo s principi sodobnega likovnega ustvarjanja,
- spoznajo delo izbranih sodobnih likovnih umetnikov,
- se seznanijo z likovnim prakticiranjem skozi in s pomočjo različnih medijev,
- uporabijo sodobno IKT in jo kombinirajo s klasičnimi likovnimi izraznimi sredstvi,
- samostojno razvijajo likovno idejo na določeno temo in jo preoblikujejo z vidika lastnega razmišljanja in interpretacije,
- znajo argumentirati in zagovarjati svoj pogled, misel, stališče,
- se seznanijo s projektnim pristopom sodelovanja v skupini.
Oblike dela
Delavnice, Razstava
Način izvedbe
Na začetku udeležencem predstavimo problem, predvideno vsebino, metode dela in urnik. Aktivnost obsega teoretični uvod, navodila za terensko delo, terensko delo, projektno delo, praktično delo in evalvacijo. Vse te oblike v časovnem terminu od 14:00 – 20:30.
Udeleženci delajo na svojih projektih individualno, mentorji jih usmerjamo in jim po potrebi pomagamo. Po zaključenem praktičnem ustvarjanju sledi evalvacija nastalih del in priprava priložnostne razstave v galeriji Galerija RRRudolf.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
3. 06. 2021
Začetek aktivnosti:
4. 06. 2021
Konec aktivnosti:
4. 06. 2021
Kraj in naslov izvajanja:
Galerija RRRudolf, Vojašniška ulica 12, 2000 Maribor
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
9
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
10
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
10
Odgovorni mentor
izr. prof. dr. Jerneja Herzog
Sodelujoči mentorji
mag. Katja Kozjek Varl
red. prof. dr. Matjaž Duh