Arhitektura v risbi, sliki in fotografiji

Profesorji Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru
Profesorji Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru
Arhitektura v risbi, sliki in fotografiji
Področje
Umetnost
Podpodročja
Dediščina (kulturna in naravna), Umetnostna zgodovina, Arhitektura in gradbeništvo, Računalniške in nove tehnologije, Fotografija, Likovna umetnost in oblikovanje, Literarna umetnost, Kritično mišljenje in (med)kulturna zavest, Učenje učenja, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov
Opis aktivnosti
Delavnice so namenjene dijakom, ki jih zanima likovno ustvarjanje, arhitektura in različne oblike likovnega izražanja (v različnih medijih). Dijaki bodo ustvarjali kolaž velikih dimnezij in ob zaključku postavili skupinsko razstavo v Galeriji RRRudolf. Ob medsebojnem druženju in skupinskem delu, izmenjavi različnih idej bodo dijaki na ustvarjalen način povezovali različna likovna področja (arhitektura, fotografija, slikarstvo, risanje) in likovne tehnike. Ob ustvarjalnem delu bodo dijaki razvijali abstraktno in kreativno mišljenje in ga znali opredmetiti. Skozi aktivnosti postavljanja končne likovne razstave bodo razvili organizacijske kompetence, timskega sodelovanja in pozitivnega odnosa do lastnega in vrstniškega likovnoustvarjalnega dela. Poudarek vsebine delavnice bo na sproščenem, neformalnih oblikah dela, kjer bo poudarjen tudi vidik projektnega dela.
Cilji aktivnosti
Udeleženci aktivno opazujejo nepremično kulturno dediščino v neposredni bližini izvedbe delavnice (Lent v Mariboru) in prepoznajo likovne vrednosti na arhitekturnih objektih.
Udeleženci se seznanijo z likovnim prakticiranjem skozi in s pomočjo različnih medijev.
Dijaki uporabijo sodobni IKT kot osnovo za likovno prakticiranje z multiplikacijo izhodiščnih fotografij iščejo subjektivne kompozicijske izraze, ki jih z likovnoizraznimi sredstvi artikulirajo.
Temeljni črtni zapis obogatijo z rastri in teksturami ali barvnimi ploskvami v različnih likovnih tehnikah.
Sodelovanje v skupini preraste iz individualnega v skupinsko delo z ohranjanjem individualnosti vsakega posameznika.
Oblike dela
Delavnice, Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni)
Način izvedbe
Na začetku udeležencem predstavimo problem, predvideno vsebino, metode dela in urnik. Aktivnost obsega teoretični uvod, navodila za terensko delo, terensko delo, projektno delo v skupinah, praktično delo in evalvacijo. Vse te oblike v časovnem terminu od 14:00 – 20:30.
Udeleženci delajo v skupinah na svojih projektih, mentorji pa jih usmerjamo in jim po potrebi pomagamo. Po zaključenem praktičnem ustvarjanju sledi evalvacija nastalih del in priprava priložnostne razstave v Galeriji RRRudolf.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
8. 06. 2021
Začetek aktivnosti:
10. 06. 2021
Konec aktivnosti:
10. 06. 2021
Kraj in naslov izvajanja:
Galerija RRRudolf, Vojašniška ulica 12, 2000 Maribor
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
9
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
10
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
10
Odgovorni mentor
izr. prof. dr. Jerneja Herzog
Sodelujoči mentorji
mag. Katja Kozjek Varl
red. prof. dr. Matjaž Duh