Priprava in sodelovanje na tekmovanju iz znanja kemije in naravoslovja

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Priprava in sodelovanje na tekmovanju iz znanja kemije in naravoslovja
Področje
Naravoslovje in matematika
Podpodročja
Kemija, Matematika, Učenje učenja, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov
Opis aktivnosti
Namen dejavnosti je pri dijakih razvijati nadarjenost na področju naravoslovja, predvsem poglabljanje kemijskih znanj, povezovanje učnih enot, hkrati pa na pripravah na tekmovanje iz naravoslovja tudi medpredmetno povezovanje med fiziko, kemijo, biologijo in matematiko. Dijaki z reševanjem avtentičnih nalog višjih taksonomskih ravni pridobivajo nova znanja in razumejo medsebojno povezanost, teoretična znanja povezujejo z eksperimentalnim delom v laboratoriju. Pridobljeno znanje dijaki lahko izkažejo na šolskem in državnem tekmovanju.
Dijakom tako omogočimo sodelovanje na šolskem tekmovanju iz naravoslovja (EUSO), ki ga pod okriljem ZOTKS izvedemo na šoli in uspešnim dijakom omogočimo sodelovanje na državnem tekmovanju. Prav tako za dijake pod okriljem ZOTKS organiziramo šolsko tekmovanje iz znanja kemije in jim omogočimo udeležbo na državnem tekmovanju v kolikor so uspešni na šolski ravni.
Cilji aktivnosti
Dijaki:
- razvijajo nadarjenost na področju naravoslovja in poglabljajo znanje vseh naravoslovnih predmetov z vsebinami za višjo raven znanja
- rešujejo naloge višje taksonomske stopnje in znajo rešiti avtentične naloge,
- razumejo povezanost pojavov/rezultatov eksperimentalnega dela in teoretičnih osnov
- znajo povezovati posamezne učne enote ter razumejo medpredmetno povezanost učnih tem matematike, kemije, biologij in fizike
- vrednotijo in analizirajo naloge, rezultate eksperimentalnega dela in teoretično znanje.
Oblike dela
Priprave na tekmovanja iz znanj
Način izvedbe
Priprave bodo potekale preko googlove spletne učilnice in v živo.
V začetku priprav bodo dijaki reševali naloge, ki jih bova mentorici objavljali spletni v učilnici (predvidoma vsak teden nove naloge). Mentorici bova naloge pregledovali in dijakom pošiljali povratne informacije. Pred tekmovanjem bodo potekala tudi srečanja v živo z mentoricama, laborantko in zunanjim sodelavcem. Na srečanjih bodo dijaki reševali primere avtentičnih nalog, vezanih na laboratorijske vaje.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki šole izvajalke
Rok prijave za dijake:
27.10.2019
Začetek aktivnosti:
27.10.2019
Konec aktivnosti:
9.5.2020
Kraj in naslov izvajanja:
Ljutomer, Prešernova 34
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
25
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
50
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
25
Odgovorni mentor
Mateja Godec
Sodelujoči mentorji
mag. Nina Žuman
Spletna stran izvajalca aktivnosti
http://gfml.si