Stories from the Billabong

Šolski center Celje, Gimnazija Lava
Šolski center Celje, Gimnazija Lava
Stories from the Billabong
Področje
Družboslovje in humanistika
Podpodročja
Slovenščina, Tuj jezik, Zgodovina, Računalniške in nove tehnologije, Likovna umetnost in oblikovanje, Literarna umetnost, -
Opis aktivnosti
V projektu Stories from the Billabong, ki ga bomo izvajali na Gimnaziji Lava v Celju, bodo nadarjeni dijaki prevedli originalna besedila, predvidoma iz zbirke Stories from the Billabong iz angleščine v slovenščino. Dijake bomo pripravili na prevajanje in likovno snovanje s pomočjo zunanjih sodelavcev (prevajalec in ilustrator), ki bosta pripravila predavanje in delavnico. Na prevajalsko- likovnem taboru bodo dijaki zgodbe prevedli in jih opremili z ilustracijami. Sledilo bo lektoriranje, oblikovajne slik in priprava za tisk za knjižno publikacijo. Ob izdaji prevoda zgodb bomo pripravili posebno prireditev. Za Irskimi legendami, ki so nastale v okviru projekta Rast, in Škotskimi pravljicami, bo to naša tretja knjižna izdaja.
Cilji aktivnosti
- Dijaki prevedejo avtentične avstralske zgodbe, ki v slovenščino še niso prevedene. Zgodbe bodo izšle v knjižni obliki, česar pri rednem pouku ni mogoče izvesti.
- Dijaki nadgradijo svoj slog izražanja v slovenščini. Delo bo potekalo individualno, tako da bo lahko vsak dijak dobil takojšnjo individualno povratno informacijo in izboljšal svoj stil izražanja.
- Dijaki se likovno udejstvujejo tako, da prevedene zgodbe opremijo z lastnimi ilustracijami, kot jih sami doživljajo in vidijo.
- Dijaki računalniško in grafično oblikujejo slike, besedila in jih pripravijo za publikacijo. Pripravijo tudi kazalke in plakate.
-Dijaki javno predstavijo izdelek.
Oblike dela
Predavanja, Delavnice, Tabor ali poletna/zimska šola, Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni), -
Način izvedbe
Po predstavitvi projekta dijakom bosta sledili predavanji in delavnici ilustratorke in prevajalke. Po izboru dijakov bomo organizirali prevajalsko- likovni tabor, kjer bodo dijaki ustvarjali. Sledilo bo lektoriranje, skeniranje, oblikovanje slik in priprava publikacije za tisk. Zgodbe bomo opremili tudi z opombami o avstralskih domorodcih in spremno besedo. Ob izidu knjižne publikacije (izdelka) bomo pripravili posebno prireditev.


K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
8.11.2019
Začetek aktivnosti:
11.11.2019
Konec aktivnosti:
15.6.2020
Kraj in naslov izvajanja:
Šolski center Celje, Gimnaija Lava, Pot na Lavo 22, 3000 Celje
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
15
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
30
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
20
Odgovorni mentor
mag. Polonca Zalokar
Sodelujoči mentorji
mag. Andreja Vipotnik Ravnak
Katarina Petač
Dragica Babič
Karmen Kotnik
Darja Povše