GimMUN2019

Gimnazija Ptuj
Gimnazija Ptuj
GimMUN2019
Področje
Družboslovje in humanistika
Podpodročja
Mediji in javno komuniciranje, Pravo, Tuj jezik, Zgodovina, Računalniške in nove tehnologije, Kritično mišljenje in (med)kulturna zavest, Retorika in predstavitve, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov, organizacijske spretnosti
Opis aktivnosti
Konferenca GimMun (Gimnazija Ptuj Model United Nations) predstavlja simulacijo zasedanja Združenih narodov, ki na Ptuju poteka že četrto leto. Posebnost konference je, da jo v celoti organizirajo dijaki, pod vodstvom mentorja. Na konferenci delegati zastopajo stališča določene države, ter v dialogu z ostalimi delegati iščejo najboljše možne rešitve za pereče globalne probleme. Delujejo v različnih komitejih. Na GimMun 2019 bodo razprave potekale v šestih komitejih, in sicer: Varnostni svet (SC), Komite za socialne, humanitarne in kulturne zadeve (GA3), Okoljevarstveni komite (ENV), Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), Odbor za mamila in kriminal (UDC) ter Komite za zgodovino (HC). V letošnjem letu pričakujemo preko 160 delegatov, ki bodo na štiridnevni konferenci v mescu aprilu razpravljali v omenjenih odborih.
Cilji aktivnosti
• razvijati kompetenco sporazumevanja v tujih jezikih
: celotna konferenca poteka v angleškem jeziku, udeleženci se srečujejo s strokovnim izrazoslovjem.
• razviti kritično razmišljanje, argumentiranje, debatiranje
: dijaki se seznanijo s temami, ki jih morajo proučiti, poiskati primerne argumente za svoje predstavitve in debato.
• razvijati kompetenco reševanja problemov z dialogom
: dijaki se naučijo, da lahko probleme rešujemo le s strpnim dialogom, brez vsiljevanja mnenj
• razvijati kompetenco podjetništva, samoiniciativnosti in socialnih veščin
: dijaki pri organizaciji konference aktivno sodelujejo s svojimi predlogi za boljšo izvedbo in sodelujejo v timih z drugimi dijaki.
• spoznati način delovanja OZN
Oblike dela
Delavnice
Način izvedbe
Projektna organizacijska skupina se bo sestajala 1x tedensko do štiridnevne zaključne konference, ki bo potekala od 6. do 9. aprila 2019 na Ptuju. Konference se bo udeležilo cca 160 delegatov iz Slovenije in tujine, ki bodo razpravljali v šestih komitejih med 9. in 18. uro vsak dan konference. Konferenca se zaključi s plenarnim delom, kjer bodo delegati (govorniki) komitejev podali sklepe in predloge.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki šole izvajalke
Rok prijave za dijake:
4. 09. 2018
Začetek aktivnosti:
4. 09. 2018
Konec aktivnosti:
25. 04. 2019
Kraj in naslov izvajanja:
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
80
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
50
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
31
Odgovorni mentor
Brigita Vertič Kumer
Sodelujoči mentorji
Sandra Kupčič Toplak