Matematični vikendi kot priprave na matematična tekmovanja za Vegova priznanja

Prva gimnazija Maribor
Prva gimnazija Maribor
Matematični vikendi kot priprave na matematična tekmovanja za Vegova priznanja
Področje
Naravoslovje in matematika
Podpodročja
Matematika
Opis aktivnosti
Matematični vikendi so delovna srečanja, namenjana dijakom Prve gimnazije v Mariboru s poudarjenim interesom na področju matematike. Potekajo dvakrat letno ob vikendih. Pri izvedbi sodelujejo tudi predavatelji z Oddelka za matematiko in računalništvo FNM Univerze v Mariboru. Srečanja so sestavljena iz plenarnih predavanj in matematičnih delavnic. Pri predavanjih naši zunanji sodelavci dijake seznanjajo z osnovnimi pristopi k reševanju zahtevnejših nalog in jim predstavljajo manj znana poglavja matematike iz seznama tekmovalnih tem. Nekaj naslovov: Od ideje do dokaza, Matematične zvijače, Praštevila. Na delavnicah dijaki, ločeno po letnikih, samostojno rešujejo tekmovalne naloge. Mentorji jih usmerjajo pri zbiranju idej ter komentirajo rešitve, ki jih ti predstavijo svojim sovrstnikom. Pomemben sestavni del srečanj je tudi druženje dijakov ob večerih in v času odmorov, kjer lahko poklepetajo s predavatelji in se družijo s podobno mislečimi sošolci.
Cilji aktivnosti
- Dijaki se seznanijo s tekmovalnimi vsebinami, ki presegajo okvir rednega pouka matematike;
- Dijaki z mentorsko pomočjo rešujejo zahtevne tekmovalne naloge;
- Dijaki razvijajo ustvarjalnost skozi iskanje različnih postopkov reševanja nalog;
- Dijaki razvijajo timski način reševanja problemov skozi sodelovanje z ostalimi udeleženci;
- Stiki z mentorji s fakultet dijakom omogočajo vpogled v nadaljevanje študija na kateri od naravoslovno obarvanih fakultet.
Oblike dela
Predavanja, Delavnice, Priprave na tekmovanja iz znanj, /
Način izvedbe
Predavanja vabljenih predavateljev in delavnice po letnikih.
Dva vikenda, petek popoldan in sobota dopoldan, skupaj 4x4=16 ur.
Od tega 4 ure plenarnih predavanj in 12 ur delavnic po letnikih (4 skupine, za vsak letnik svoja skupina).
En vikend smo izvedli v obliki dvodnevnega tabora v CŠOD Planinka na Pohorju, drugega bomo na daljavo.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki šole izvajalke
Rok prijave za dijake:
15. 10. 2020
Začetek aktivnosti:
15. 10. 2020
Konec aktivnosti:
1. 12. 2020
Kraj in naslov izvajanja:
Prvi matematični vikend: CŠOD Planinka, Pohorje. Drugi matematični vikend: Prva gimnazija, Trg generala Maistra 1, Maribor.
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
16
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
30
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
14
Odgovorni mentor
Renata Hvala
Sodelujoči mentorji
prof. dr. Uroš Milutinović
prof. dr. Iztok Banič
doc. dr. Bojan Hvala
mag. Nejc Barovič
mag. Lilijana Petek