GimMUN 2020

Gimnazija Ptuj
Gimnazija Ptuj
GimMUN 2020
Področje
Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje
Podpodročja
Mediji in javno komuniciranje, Pravo, Sociologija, Tuj jezik, Zgodovina, Računalniške in nove tehnologije, Ekipno sodelovanje in osebna komunikacija, Kritično mišljenje in (med)kulturna zavest, Retorika in predstavitve, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov
Opis aktivnosti
Konferenca GimMun (Gimnazija Ptuj Model United Nations) predstavlja simulacijo zasedanja Združenih narodov. Na konferenci delegati zastopajo stališča določene države, ter v dialogu z ostalimi delegati iščejo najboljše možne rešitve za pereče globalne probleme. Delujejo v različnih komitejih. Predpostavljamo, da bo na GimMun 2020 konferenci vseh komitejev 6: Varnostni svet (SC), Komite za socialne, humanitarne in kulturne zadeve (GA3), Okoljevarstveni komite, Komite za preprečevanje tihotapljenja drog in organiziranega kriminala, Zgodovinski komite ter UNESCO.
Posebnost GimMun konference, ki bo na Gimnazii Ptuj v šolskem letu 2020/2021 potekala že petič, je, da jo v celoti organizirajo dijaki, pod vodstvom mentorja. Konferenca v celoti poteka v angleškem jeziku.
Cilji aktivnosti
- Osveščanje mladih o aktualnih svetovnih problemih,
- seznanjanje z načinom delovanja OZN ter njihovo vlogo pri reševanju globalnih problemov,
- razvijati sposobnost kritičnega razmišljanja, argumentiranja, debatiranja in reševanja problemov,
- spodbuditi mlade, da postanejo aktivni državljani ter aktivni v svoji lokalni skupnosti,
- razvijati kompetenco sporazumevanja v tujem jeziku.
Oblike dela
Delavnice, Simulacija zasedanja Organizacije združenih narodov
Način izvedbe
Oktobra 2019 smo začeli intenzivno delo z organizacijsko ekipo, ki je sestavljena iz dijakov, ki bodo delujejo pod vodstvom mentorja. Sestajali se bomo 2x mesečno do zaključne konference, ki bo v mesecu novembru 2020. V času konference dijaki iz Slovenije in tujine razpravljajo v posameznih komitejih, od 9h do 18h. Zadnji dan se konferenca zaključi s plenarnim zasedanjem, kjer delegati komitejev predstavijo sklepe in predloge.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
16.10.2020
Začetek aktivnosti:
17.10.2020
Konec aktivnosti:
30.11.2020
Kraj in naslov izvajanja:
Gimnazija Ptuj, Volkmerjeva c. 15, 2250 Ptuj
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
80
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
50
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
10
Odgovorni mentor
Alenka Baum
Sodelujoči mentorji
Sandra Kupčič Toplak