Prešernov natečaj

II. gimnazija Maribor
II. gimnazija Maribor
Prešernov natečaj
Področje
Umetnost
Podpodročja
Film, Fotografija, Glasba, Gledališče, Likovna umetnost in oblikovanje, Literarna umetnost
Opis aktivnosti
Program "Prešernov natečaj" ima na II. gimnaziji Maribor že večletno tradicijo in je zelo kvalitetno zastavljen, tako da resnično doseže svoj namen, tj. spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti dijakov. Dijake motivira, da poiščejo področje umetniškega ustvarjanja, na katerem lahko kar najbolje izkoristijo svoje potenciale, in predstavijo svoje izdelke. Z njimi lahko sodelujejo na literarnem, likovnem, fotografskem, filmskem, glasbenem in poustvarjalnem področju. Razpis za natečaj je objavljen vsako leto na Prešernov rojstni dan (3. 12.) in se zaključi v sredini januarja. Objavljen je na šolski spletni in FB-strani ter v šolskem časopisu Borec. Prispevke pregleda in oceni komisija. Dijaki napišejo in na natečaj oddajo tudi scenarije za proslavo ob kulturnem prazniku. Izmed oddanih komisija izbere najboljšega in dijaki pod mentorstvom učitelja pripravijo proslavo, na kateri so podeljene dijaške Prešernove nagrade.
Cilji aktivnosti
- spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti dijakov
- motivacija dijakov, da poiščejo področje umetniškega ustvarjanja, na katerem lahko kar najbolje izkoristijo svoje potenciale, in predstavijo svoje izdelke
- pridobivanje veščin ustvarjanja družabnega dogodka - kulturne prireditve (načrtovanje, priprava, izvedba)
Oblike dela
Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni), Načrtovanje, pripravljanje in izvedba proslave ob slovenskem kulturnem prazniku
Način izvedbe
Vsako leto na Prešernov rojstni dan (3. 12.) objavimo razpis za Prešernov natečaj, na katerega se dijaki lahko prijavijo do sredine januarja. Dijaki oddajo svoje prispevke na literarnem, likovnem, fotografskem, filmskem, glasbenem in poustvarjalnem področju. Prispevke pregleda in oceni komisija. Dijaki napišejo tudi scenarij za proslavo ob kulturnem prazniku, na kateri so podeljene dijaške Prešernove nagrade. Priprave na proslavo potekajo v januarju (sprva enkrat tedensko, nato pogosteje).
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki šole izvajalke
Rok prijave za dijake:
3.12.2019
Začetek aktivnosti:
3.12.2019
Konec aktivnosti:
7.2.2020
Kraj in naslov izvajanja:
II. gimnazija Maribor, Trg Miloša Zidanška 1, 2000 Maribor
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
30
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
100
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
30
Odgovorni mentor
Maja Savorgnani
Spletna stran izvajalca aktivnosti
https://www.druga.si/