Tekmovanje iz fizike

II. gimnazija Maribor
II. gimnazija Maribor
Tekmovanje iz fizike
Področje
Naravoslovje in matematika
Podpodročja
Fizika, /
Opis aktivnosti
Fizika na II. gimnaziji Maribor je edina, pri kateri se je zadnjih pet let vsaj en dijak uvrstil na svetovno olimpijado. Na pripravah na tekmovanja iz fizike se dijaki naučijo novih fizikalnih vsebin, ponovijo že obravnavane vsebine in rešujejo probleme s preteklih tekmovanj ter razširijo in poglobijo cilje obveznega programa. S temi pripravami dijaki dobijo možnost doseganja odličnih rezultatov tako na državni ravni kot na svetovnem nivoju. Priprave potekajo v treh skupinah, ki se med seboj razlikujejo po snovi in težavnosti nalog. Tako lahko nekdo začne v prvi skupini in tekom srednješolskega izobraževanja napreduje vse do tretje skupine. Aktivnost je nastavljena tako, da je v veliki meri individualizirana in prilagojena sposobnostim posameznika.
Cilji aktivnosti
- Dijaki se bodo naučili fizikalne vsebine, ki po obsegu in globini presegajo učni
načrt za fiziko, so pa potrebne za uspešno tekmovanje iz fizike
- Dijaki bodo osvojili matematična znanja, potrebna za reševanje
kompleksnejših fizikalnih problemov.
- Dijaki se bodo naučili sistematičnosti pri reševanju problemov. Naučili se bodo
tudi, kako rezultate predstaviti in interpretirati.
- Možnost sodelovanja na mednarodnih tekmovanjih.
Oblike dela
Priprave na tekmovanja iz znanj, /
Način izvedbe
- priprave na tekmovanje iz fizike za I. skupino: 1-krat tedensko po 2 šolski uri
- priprave na tekmovanje iz fizike za II. skupino: 1-krat tedensko po 2 šolski uri
- priprave na tekmovanje iz fizike za III. skupino: 1-krat tedensko po 2 šolski uri
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki šole izvajalke
Rok prijave za dijake:
27.9.2020
Začetek aktivnosti:
27.9.2020
Konec aktivnosti:
31.12.2020
Kraj in naslov izvajanja:
Maribor, II. gimnazija Maribor, Trg Miloša Zidanška 1, 2000 Maribor
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
60
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
30
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
15
Odgovorni mentor
Matjaž Črček
Sodelujoči mentorji
Marko Jagodič
Peter Crnjac