Debata GFML

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Debata GFML
Področje
Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje
Podpodročja
Ekologija, Ekonomija, Filozofija, Pravo, Sociologija, Tuj jezik, Ekipno sodelovanje in osebna komunikacija, Kritično mišljenje in (med)kulturna zavest, Retorika in predstavitve, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov
Opis aktivnosti
Na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer izvajamo debato že več kot 20 let. Pod vodstvom izkušenih in zagnanih mentorjev dijaki pridobivajo debatno znanje, ki obsega veščine javnega nastopanja, jezikovne kompetence in kritično mišljenje ter timsko delo.
Udeležujemo se vseh slovenskih srednješolskih debatnih turnirjev in v vsakem šolskem letu tudi zmagamo na kakšnem turnirju. Dijaki na pripravah na turnirje debatirajo ter raziskujejo in poglabljajo razumevanje o različnih aktualnih družbenih temah. Preko najrazličnejših argumentov zavzemajo kritičen odnos do različnih aspektov le-teh.
Udeležujemo se tudi mednarodnih debatnih turnirjev, v preteklem šolskem letu smo bili v Zagrebu. Osemnajstič smo že organizirali Mednarodni debatni turnir v Ljutomeru, ki se ga udeležijo debaterji iz številnih držav. Mednarodni debatni turnir predstavljala ne samo priložnost za debatiranje v odlični družbi tekmovalcev ampak tudi za spoznavanje različnih kultur.
Cilji aktivnosti
• Pridobivanje veščin javnega nastopanja in retorike. Dijaki znajo samozavestno in prepričljivo nastopiti ter predstaviti svoja stališča.
• Razvijanje jezikovnih kompetenc. Dijaki bogatijo besedni zaklad v slovenskem in angleškem jeziku, se učijo učinkovitih in hitrih besednih odzivov.
• Razvijanje kritičnega mišljenja. Dijaki kritično vrednotijo pridobljeno znanje, se učijo same argumentacije in njene kritične analize.
• Raziskovanje in razumevanje različnih aktualnih družbenih tem. Dijaki debatirajo o njih, se do njih kritično opredelijo in predlagajo morebitne rešitve.
• Usposabljanje za timsko delo. V debati dijaki med sabo sodelujejo, si pomagajo ter se učijo, da bo uspeh večinoma dosežen le s timskim delom.
Oblike dela
Predavanja, Delavnice, priprave na debatne turnirje debata
Način izvedbe
- 4 do 5 šolskih ur praviloma vsak petek popoldan
- šest debatnih turnirjev: 19. 10.2019 in 7. 12.2019 (Maribor), 25. 1.2020 (Celje), 15.5 – 17.5.2020 (Ljubljana) , dva turnirja v šolskem leto 2020/2021 (datuma in lokaciji še niso določeni)
- debatno druženje v Mariboru
- dodatne priprave za mednarodne debatne turnirje (Zagreb, Ljutomer), okoli 30 šolskih ur
- 3 mednarodni debatni turnirji: dvakrat v Zagrebu (13. 12. - 15. 12. 2019 in 11. 12. – 13.12.2020) in Ljutomeru (5. 3. - 7. 3. 2019)
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
10.10.2020
Začetek aktivnosti:
10.10.2020
Konec aktivnosti:
20.12.2020
Kraj in naslov izvajanja:
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer in lokacije/šole, na katerih potekajo debatni turnirji
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
250
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
29
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
29
Odgovorni mentor
Aleš Kustec
Sodelujoči mentorji
Lora Gržin
Helena Beznec
Betka Perc
Sanja Hošpel
Urška Filipič
Spletna stran izvajalca aktivnosti
http://www.idtl.si/